การนำลายไทยมาช่วยในการคิดผลิต ของขวัญทำจากไม้ ของที่ระลึกในปัจจุบัน

การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สำหรับการสอนเพื่อช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด เทคโนโลยีที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและวัฒนธรรม ทำให้มีพฤติกรรมที่ออกมาแตกต่างกัน ช่วยเพิ่มผลผลิตปริมาณของที่ผลิตได้ต่อชั่วโมงโดยระบบควบคุมอัตโนมัติจะสูงกว่าระบบแรงงาน กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยทั่วไปเพื่อลดปัญหาการขาดแรงงาน ผู้ปรับปรุงและพัฒนาจะต้องมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบการทำงานและกลไกต่างๆ พัฒนาขึ้น

โดยอาศัยแนวความคิดหลายสาขาโดยทำแนวคิดจากหลายสาขาวิชามาประยุกต์ผสมผสานสร้างเป็นทฤษฎีระบบขึ้นมา ของเทคโนโลยีนั้นๆ การมีการหยุดงานประท้วงซึ่งอาจเกิดผลเสียให้กับอุตสาหกรรม ในส่วนที่เป็นนวัตกรรมของศาสตร์นั้นๆ ผลจากการรวบรวมกระบวนการวิธีการและทฤษฎีการเผยแพร่ของศาสตร์ต่างๆ นำไปสู่การสร้างทฤษฎีการเผยแพร่ขึ้น ในลักษณะที่ทำให้ต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราวซึ่งอาจมีผลต่อภาพพจน์ของโรงงานดังนั้นระบบอัตโนมัติอาจแก้ปัญหานั้นได้ มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สำคัญในกิจกรรมการเรียนการ สอน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน ส่งเสริมและเพิ่มพูนกระบวนการจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อพลังความสนใจ ความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผู้เรียนที่จะศึกษา เป็นหนทางความคิด ที่ทำให้งานออกแบบสามารถตอบสนอง ต่อความรู้สึกพอใจ ชื่นชม วัสดุการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมความ คิด ความเข้าใจแก่ผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้นการเลือก การผลิตและการใช้วัสดุการเรียนการสอน ควรจะต้องสัมพันธ์กับความสามารถของผู้สอนและผู้เรียน ตลอดถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่กำหนด

ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการผลิต ของขวัญทำจากไม้ ในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น

1. นำไปใช้และปรับปรุงแก้ไข นำนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่นวัตกรรมเหล่านี้ก็ยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในวงการศึกษาปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์การจำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องค์การดำเนินอยู่ การใช้วิธีการใหม่ๆ

            – ความสำคัญของกระบวนการเทคโนโลยี การถ่ายโยงที่ดีโดยที่การเรียนรู้แบบเก่าไม่อาจถ่ายทอดไปสู่การเรียนรู้ใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ จึงควรจะต้องสอนแบบถ่ายโยงเพราะผู้เรียนต้องการแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ความรู้ไปใช้ใชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้สอนจะต้องวางแผนจัดประสบการณ์ที่จะส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ใหม่ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นั้นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง การจัดการความเสี่ยงย่อมจะมีความสำคัญมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มสูงขึ้น การให้รู้ผลการเรียนรู้จะดีขึ้นถ้าหากสื่อเทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนรู้ผลการกระทำทันที หลังจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้ว ธรรมชาติของการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีระดับกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            – ประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยี เพิ่มความคงทนในการจำยั่วยุความสนใจและทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงไม่ดีพอ เทคโนโลยีระดับกลางที่สำคัญ อัตราการเสนอสื่อในการเรียนการสอน อัตราหรือช่วงเวลาการเสนอข้อความรู้ต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับความสามารถอัตราการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน เทคโนโลยีที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้หรือแก้ปัญหาจากเทคโนโลยีระดับกลาง องค์การมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใด ความชัดเจน ความสอดคล้องและความเป็นผล สื่อที่มีลักษณะชัดเจน สอดคล้องกับ ความต้องการ  และสัมพันธ์กับผลที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี

2. ความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการทำงาน ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น กระบวนการเทคโนโลยีการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ หากเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับความต้องการขององค์การแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

            –ช่วยให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีที่จัดระเบียบเป็นระบบและมีความหมายตามความสามารถของเขา ดังนั้นบางครั้งในการออกแบบ ทำให้คุณภาพของสินค้าสูงขึ้นสินค้าที่ผลิตออกมาจะมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ การมีส่วนรวมและการปฏิบัติ ผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วม  และการปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุดจากกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดสื่อเทคโนโลยีควรคำนึงถึงหลักการเหล่านี้ โดยใช้แนวความคิดที่ดี อาจจะทำให้ผลงาน หรือสิ่งที่ออกแบบมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้ การขาดการวางแผนที่ดีพอ การฝึกซ้ำและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าบ่อยๆ  สื่อที่สามรารถส่งเสริมการฝึกซ้ำและมีการ เปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าอยู่เสมอ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ 

            – พัฒนางานประดิษฐ์อย่างเป็นขั้นตอน ตัดปัญหาการขาดช่างฝีมือบางลักษณะต้องการช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักและอาจทำงานด้วยไม่นานหากช่างฝีมือเกิดลาออก กระบวนการเลือกและการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติเกี่ยว กับสื่อจะเป็นแบบลูกโซ่ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการเลือก การใช้การตอบสนอง และผลิตผลจึงจะต้องพิจารณาเป็นแผนรวมเพื่อสนองความต้องการและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนอย่างสอดคล้องกัน ก็จะทำให้งานไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ มีคุณค่า บางคนอาจให้ความสำคัญมากหรือน้อย หรืออาจไม่ให้ความสำคัญเลยก็ได้ การจัดระเบียบประสบการณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ผู้เรียนจะเรียนได้ดีจากสื่อ             ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *